گالری تصویر

اخبار:   

تهران مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

8. استان تهران (دستگاه­هايي اجرايي و سازمان­هاي خدماتي/ عمومي)

1

پلي­کلينيک شماره 17 تأمين اجتماعي

بهمن ماه 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

----

2

دي­کلينيک شهيد سليماني

بهمن ماه 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

----

3

پلي­کلينيک طوس

بهمن ماه 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

----

4

پلي­کلينيک 13 آبان

بهمن ماه 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

----

5

بيمارستان شهيد معيري

بهمن ماه 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

----

6

بيمارستان شهيد فياض­بخش

بهمن ماه 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

----

7

دانشگاه علم و فرهنگ (وابسته به جهاد دانشگاهي)

تيرماه 85

اجراشد

کارگاه کايزن عملياتي با موفقيت به پايان رسيد

8

وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري

سال 86

استقرار چرخه مديريت بهره وري

احصاي كليه فرآيندها و اصلاح 12 فرآيند نمونه

9

موسسه كار و تامين اجتماعي

سال 86

بانك اطلاعاتي فراگيران دوره هاي كسب و كار

براي 2000 فراگير اجرا شد

4. استان تهران (واحدهاي صنعتي)

10

شرکت مگاموتور

ارديبهشت ماه 1382

کارگاه کايزن اجرا شد

همراه مشاور ژاپني سازمان ملي بهره­ وري 

11

شرکت سايپايدک

آذر و بهمن ماه 82

کارگاه کايزن اجرا شد

كايزن در واحدهاي فني و خدماتي اجرا شد

12

تعميرگاه مرکزي سايپايدک

مرداد ماه 83

کارگاه کايزن اجرا شد

كايزن در واحدهاي فني و خدماتي اجرا شد

13

شرکت قطارهاي مسافربري رجاء

شهريور ماه 83

کارگاه کايزن اجرا شد

كايزن در واحدهاي فني و خدماتي اجرا شد

14

شرکت ايران خودرو ديزل

آبان ماه 83

کارگاه کايزن اجرا شد

كايزن در واحدهاي فني و خدماتي اجرا شد