گالری تصویر

اخبار:   

قزوين مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

6. استان قزوين (واحدهاي صنعتي)

1

شرکت کاربراتور ايران

آذرماه 84

اجرا شد

كايزن در واحدهاي فني و خدماتي اجرا شد

2

شرکت شهدا رنگ

آذرماه 84

اجرا شد

كايزن در واحدهاي فني و خدماتي اجرا شد

3

شرکت لنت خاوران (تلدا)

آذرماه 84

اجرا شد

كايزن در واحدهاي فني و خدماتي اجرا شد

4

شرکت ياتاقان بوش ايران (IBBC )

آذرماه 84

اجرا شد

كايزن در واحدهاي فني و خدماتي اجرا شد