گالری تصویر

اخبار:   

مازندران مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

6. استان مازندران (دستگاه­هاي اجرايي و سازمان­هاي خدماتي/ عمومي)

1

سازمان مديريت وبرنامه­ ريزي

از خرداد 82  تا  شهريور 83

طرح به طور کامل اجراشد

به سفارش سازمان ملي بهره­ وري ايران انجام گرفت

2

سازمان بازرگاني

از خرداد 82  تا  شهريور 83

طرح به طور کامل اجراشد

به سفارش سازمان ملي بهره­ وري ايران انجام گرفت

3

سازمان امور اقتصادي و دارايي

از خرداد 82  تا  شهريور 83

طرح به طور کامل اجراشد

به سفارش سازمان ملي بهره­ وري ايران انجام گرفت

4

سازمان صنايع و معادن

از خرداد 82  تا  شهريور 83

طرح به طور کامل اجراشد

به سفارش سازمان ملي بهره­ وري ايران انجام گرفت

5

اداره­ کل استاندارد و تحقيقات صنعتي

از خرداد 82  تا  شهريور 83

طرح به طور کامل اجراشد

به سفارش سازمان ملي بهره­ وري ايران انجام گرفت

6

شرکت سهامي آب و فاضلاب

از خرداد 82  تا  شهريور 83

طرح به طور کامل اجراشد

به سفارش سازمان ملي بهره­ وري ايران انجام گرفت3. استان مازندران (واحدهاي صنعتي)

رديف

نام سازمان/ شرکت

تاريخ اجرا

مرحله اجرا

توضيحات

7

شرکت پيچ­کوبان

تيرماه 1381

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

کارشناسان اين شرکت، همراه مشاور ژاپني به عنوان کارشناس سازمان بهره ­وري  همکاري کردند.

8

شرکت کولرسازي ايران

تيرماه 1381

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

کارشناسان اين شرکت، همراه مشاور ژاپني به عنوان کارشناس سازمان بهره ­وري  همکاري کردند.

9

شرکت نساجي بابکان

تيرماه 1381

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

کارشناسان اين شرکت، همراه مشاور ژاپني به عنوان کارشناس سازمان بهره ­وري  همکاري کردند.

10

شرکت مازي نور

تيرماه 1381

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

کارشناسان اين شرکت، همراه مشاور ژاپني به عنوان کارشناس سازمان بهره ­وري  همکاري کردند.

11

نيروگاه شهيد سليمي (نکا)

از خرداد 82  تا  شهريور 83

طرح به طور کامل اجراشد

به سفارش سازمان ملي بهره­ وري ايران انجام گرفت