گالری تصویر

اخبار:   

لرستان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

13. استان لرستان (دستگاه­هاي اجرايي و سازمان­هاي خدماتي/ عمومي)

رديف

نام سازمان/ شرکت

تاريخ اجرا

مرحله اجرا

توضيحات

1

سازمان مديريت و برنامه­ ريزي

سال 85

چرخه بهره وري در دستگاههاي اجرايي استان

نظارت و پي گيري پروژه فوق توسط مشاور انجام شد

2

سازمان اقتصاد و دارايي

سال 85

چرخه بهره وري در دستگاههاي اجرايي استان

نظارت و پي گيري پروژه فوق توسط مشاور انجام شد

3

استانداري

سال 85

چرخه بهره وري در دستگاههاي اجرايي استان

نظارت و پي گيري پروژه فوق توسط مشاور انجام شد

4

سازمان بازرگاني

سال 85

چرخه بهره وري در دستگاههاي اجرايي استان

نظارت و پي گيري پروژه فوق توسط مشاور انجام شد

5

اداره كل امور مالياتي

سال 85

چرخه بهره وري در دستگاههاي اجرايي استان

نظارت و پي گيري پروژه فوق توسط مشاور انجام شد

6

اداره ثبت اسناد و املاك

سال 85

چرخه بهره وري در دستگاههاي اجرايي استان

نظارت و پي گيري پروژه فوق توسط مشاور انجام شد