گالری تصویر

اخبار:   

کردستان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

12. استان کردستان (دستگاه­هاي اجرايي و سازمان­هاي خدماتي/ عمومي)

1

سازمان كار و امور اجتماعی

تابستان 85

مهارت آموزي و کارآفريني

با حضور 200 فراگير اجرا شد

2

سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي

سال 88-86

مهارت آموزي و کارآفريني

تاکنون بیش از 1000نفر از آموزشها برخوردار شدند

3

سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي

مهرماه 87

مهارت آموزي و کارآفريني

با حضور 200 فراگير اجرا شد