گالری تصویر

اخبار:   

استان کرمان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلرديف

نام سازمان/ شرکت

تاريخ اجرا

مرحله اجرا

توضيحات

1ـ1. استان کرمان (دستگاه­هاي اجرايي و سازمان­هاي خدماتي/ عمومي)

1

سازمان آموزش و پرورش

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

2

سازمان مسکن و شهرسازي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

3

سازمان امور اقتصادي و دارايي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

4

سازمان جهاد کشاورزي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

5

سازمان قضايي نيروهاي مسلح

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

6

دانشگاه علوم پزشکي کرمان

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

7

اداره­ کل بيمه خدمات درماني

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

8

شهرداري کرمان

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

9

اداره­ کل پست

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

10

شرکت آب و فاضلاب شهري

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

11

استانداري

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

12

اداره­ کل امور عشايري

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

13

اداره­ کل دامپزشکي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

14

اداره ­کل منابع طبيعي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

15

اداره­ کل فرهنگ و ارشاد اسلامي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

16

اداره ­کل راه و ترابري

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

17

اداره­ کل حمل و نقل و پايانه­ها

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

18

اداره­ کل تأمين اجتماعي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

19

شرکت سهامي آب منطقه­اي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

20

اداره­ کل بنياد شهيد

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

21

شرکت سهامي مخابرات

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

2ـ 1. استان کرمان (دستگاه­هاي اجرايي و سازمان­هاي خدماتي/ عمومي)

22

سازمان امور اقتصادي و دارايي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

23

اداره­ کل ثبت احوال

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

24

اداره­ کل محيط زيست

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

25

اداره­ کل استاندارد و تحقيقات صنعتي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

26

سازمان مسکن و شهرسازي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

27

سازمان آموزش و پرورش

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

28

شرکت سهامي برق  منطقه­اي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

29

شرکت سهامي گاز

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

30

شهرداري کرمان

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

31

استانداري کرمان

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

32

سازمان جهاد کشاورزي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

33

اداره­ کل امور عشايري

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

34

اداره­ کل دامپزشکي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

35

ادار­ه­ کل منابع طبيعي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

36

اداره­ کل تعاون روستايي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

37

اداره­ کل تأمين اجتماعي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

38

اداره­ کل بيمه خدمات درماني

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

39

اداره­ کل بهزيستي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

40

اداره­ کل زندانها و اقدامات تأميني

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

41

شرکت سهامي مخابرات

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

42

اداره­ کل کار و امور اجتماعي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

43

اداره­ کل فني و حرفه اي

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

44

اداره­ کل راه و ترابري

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

رديف

نام سازمان/ شرکت

تاريخ اجرا

اداره­ کل حمل و نقل و پايانه ها

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

اداره ­کل پست

طرح چرخه بهره وري ، در دستگاه پياده شد

1. استان کرمان (واحدهاي صنعتي)

47

شرکت صنايع لاستيک کرمان

ارديبهشت لغايت اسفند 89

طرح به طور کامل اجرا شد

فاز چهارم با اجراي مميزي آراستگي 5S در سطح كارخانه در جريان است.

48

شرکت بستني بيست کرمان

شهريور ماه 1381

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

همراه مشاور ژاپني از سوي  سازمان ملي بهره وري

49

شرکت آب حيات

شهريور ماه 1381

کارگاه کايزن عملياتي اجرا

همراه مشاور ژاپني از سوي  سازمان ملي بهره وري