گالری تصویر

اخبار:   

هرمزگان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

3.  استان هرمزگان (اسفند ماه 83 تا شهريور 84 ـ‌ )

1

سازمان مديريت و برنامه ­ريزي

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

2

سازمان جهاد کشاورزي

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

3

سازمان مسکن و شهرسازي

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

4

سازمان بازرگاني

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

5

سازمان آموزش و پرورش

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

رديف

نام سازمان/ شرکت

اقدامات انجام شده

6

سازمان امور اقتصادي ودارايي

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

7

سازمان صنايع و معادن

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

8

اداره­ کل بيمه خدمات درماني

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

9

اداره ­کل کار و امور اجتماعي

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

10

اداره­ کل راه و ترابري

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

11

اداره ­کل گمرکات

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

12

اداره­ کل تأمين اجتماعي

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

13

اداره ­کل منابع طبيعي

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

14

اداره­ کل ثبت اسناد و املاک

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

15

اداره ­کل ثبت احوال

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

16

اداره­ کل امور مالياتي

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

17

شهرداري

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

18

شرکت سهامي مخابرات

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

19

شرکت توزيع نيروي برق

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است

20

شرکت آب و فاضلاب شهري

طرح چرخه مديريت بهره وري در دستگاه پياده شده است