گالری تصویر

اخبار:   

گيلان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

7. استان گيلان (دستگاه­هاي اجرايي و سازمان­هاي خدماتي/ عمومي)

1

سازمان مديريت و برنامه ­ريزي

شهريور 82 تا مهر 83

طرح به طور کامل اجراشد

به سفارش سازمان ملي      بهره ­وري ايران انجام گرفت

2

سازمان آموزش و پرورش

شهريور 82 تا مهر 83

طرح به طور کامل اجراشد

به سفارش سازمان ملي      بهره ­وري ايران انجام گرفت

3

سازمان مسکن و شهرسازي

شهريور 82 تا مهر 83

طرح به طور کامل اجراشد

به سفارش سازمان ملي      بهره ­وري ايران انجام گرفت

رديف

نام سازمان/ شرکت

تاريخ اجرا

مرحله اجرا

توضيحات

4

سازمان امور اقتصادي و دارايي

شهريور 82 تا مهر 83

طرح به طور کامل اجراشد

به سفارش سازمان ملي      بهره ­وري ايران انجام گرفت

5

اداره ­کل راه و ترابري

شهريور 82 تا مهر 83

طرح به طور کامل اجراشد

به سفارش سازمان ملي      بهره ­وري ايران انجام گرفت