گالری تصویر

اخبار:   

آذربایجان شرقی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

1ـ2. استان آذربايجان شرقي (دستگاه­هاي اجرايي و سازمان­هاي خدماتي/ عمومي)

1

سازمان مديريت و برنامه ­ريزي

خرداد ماه 83

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

2

سازمان جهاد کشاورزي

خرداد ماه 83

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

3

سازمان مسکن و شهرسازي

خرداد ماه 83

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

4

سازمان بازرگاني

خرداد ماه 83

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

5

سازمان آموزش و پرورش

خرداد ماه 83

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

6

سازمان امور اقتصادي ودارايي

خرداد ماه 83

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

7

اداره­ کل بيمه خدمات درماني

خرداد ماه 83

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

8

اداره­ کل کار و امور اجتماعي

خرداد ماه 83

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

9

اداره­ کل راه و ترابري

خرداد ماه 83

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

10

اداره ­کل گمرکات

خرداد ماه 83

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

11

اداره­ کل تأمين اجتماعي

خرداد ماه 83

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

12

اداره ­کل منابع طبيعي

خرداد ماه 83

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

13

استانداري

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

14

سازمان تبليغات اسلامي

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

15

اداره­ کل ثبت احوال

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

16

اداره­ کل ثبت اسناد و املاک

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

17

اداره­ کل نوسازي و تجهيز مدارس

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

18

اداره ­کل ارشاد اسلامي

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

19

اداره­ کل دام­پزشکي

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

رديف

نام سازمان/ شرکت

تاريخ اجرا

مرحله اجرا

توضيحات

20

اداره­ کل استاندارد و تحقيقات صنعتي

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

21

اداره­ کل زندان­ها و اقدامات تأميني

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

22

بنياد شهيد انقلاب اسلامي

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

23

اداره­ کل حفاظت محيط زيست

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

24

اداره ­کل بهزيستي

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

25

اداره­ کل ميراث فرهنگي

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

26

اداره کل تعاون

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

27

اداره­ کل تربيت بدني

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

28

اداره­ کل اوقاف و امور خيريه

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

29

اداره­ کل صنايع دستي

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

30

اداره­ کل انتقال خون

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

31

اداره­ کل هواشناسي

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

32

اداره­ کل امور مالياتي

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

33

حوزه­ هنري سازمان تبليغات اسلامي

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

34

کتابخانه مرکزي ارشاد اسلامي

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

35

اورژانس بيمارستان امام خميني

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

36

شهرداري تبريز

اسفند 1383

کارگاه کايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره­ وري ايران

2. استان آذربايجان شرقي (واحدهاي صنعتي)

37

شرکت قاينار خزر

بهمن ماه 1380

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

کارشناسان اين شرکت، همراه مشاور ژاپني به عنوان کارشناس سازمان بهره­ وري  همکاري داشتند.

38

شرکت دونار خزر

بهمن ماه 1380

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

کارشناسان اين شرکت، همراه مشاور ژاپني به عنوان کارشناس سازمان بهره­ وري  همکاري داشتند.

39

شرکت آجر نسوز

بهمن ماه 1380

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

کارشناسان اين شرکت، همراه مشاور ژاپني به عنوان کارشناس سازمان بهره­ وري  همکاري داشتند.

40

شرکت کمپرسورسازي

بهمن ماه 1380

کارگاه کايزن عملياتي اجرا شد

 

کارشناسان اين شرکت، همراه مشاور ژاپني به عنوان کارشناس سازمان بهره­ وري  همکاري داشتند.