گالری تصویر

اخبار:   

چهار محال و بختياري مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

5. استان چهار محال و بختياري (دستگاه­هاي اجرايي و سازمان­هاي خدماتي/ عمومي)

1

سازمان مديريت وبرنامه­ ريزي

ارديبهشت و خرداد 1384

برگزاري کارگاه آموزشي کايزن

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

2

سازمان صنايع و معادن

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

3

سازمان مسکن و شهرسازي

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

4

سازمان بازرگاني

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

5

سازمان آموزش و پرورش

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

6

سازمان امور اقتصادي و دارايي

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

7

سازمان جهاد کشاورزي

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

8

استانداري

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

9

اداره ­کل راه و ترابري

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

رديف

نام سازمان/ شرکت

تاريخ اجرا

مرحله اجرا

توضيحات

10

اداره­ کل امور مالياتي

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

11

اداره­ کل ثبت احوال

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

12

اداره­ کل گمرکات

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

13

اداره کل تربيت بدني

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

14

اداره­ کل کار و امور اجتماعي

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

15

اداره­ کل ارشاد اسلامي

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

16

اداره­ کل ثبت اسناد و املاک

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

17

دانشگاه علوم پزشکي

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

18

شهرداري

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد
19

بنياد شهيد انقلاب اسلامي

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد

20

شرکت سهامي مخابرات

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد