گالری تصویر

اخبار:   

استان اردبيل مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

4. استان اردبيل (دستگاه­هاي اجرايي و سازمان­هاي خدماتي/ عمومي)

1

سازمان جهاد کشاورزي

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

2

سازمان بازرگاني

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

3

سازمان صنايع و معادن

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

4

اداره ­کل ثبت احوال

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

5

اداره­ کل ثبت اسناد و املاک

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

6

اداره­ کل نوسازي و تجهيز مدارس

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

7

اداره­ کل ارشاد اسلامي

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

8

اداره­ کل تعاون

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

رديف

نام سازمان/ شرکت

تاريخ اجرا

مرحله اجرا

توضيحات

9

اداره ­کل تربيت بدني

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

10

اداره­ کل تأمين اجتماعي

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

11

اداره­ کل آموزش فني و حرفه اي

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

12

اداره­ کل زندانها و اقدامات تأميني

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

13

اداره­ کل منابع طبيعي

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

14

اداره­ کل حمل و نقل و پايانه ها

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

15

اداره­ کل نوسازي مدارس

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

16

ادار­ه­ کل گمرکات

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

17

شرکت سهامي مخابرات

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

18

صدا و سيماي جمهوري اسلامي

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

19

کميته امداد امام خميني

ارديبهشت و خرداد 1384

كارگاه كايزن اجرا شد

به سفارش انجمن بهره ­وري ايران

20

سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي

مهارت آموري و كارآفريني

انجام شد

آموزش ها براي 300 نفر فراگير استان اجرا شد