مشارکت در پروژه ها چاپ

1.    کايزن عملياتي
2.    استانداردسازي رويه هاي عملياتي
3.    چرخه مديريت بهره وري در حوزه هاي کشاورزي، تعاوني ها و آب و برق
4.    عارضه يابي در حوزه هاي صنايع غذايي، مخابرات، آب و برق، چوب و نساجي
5.    سيستم مديريت کيفيت در حوزه آب و برق
6.    IMS در حوزه  برق و بنادر
7.    مميزي سيستم هاي مديريت کيفيت در حوزه لوازم خانگي