گالری تصویر

اخبار:   

پیاده سازی نظام ساماندهی و آراستگی سازمان 5S مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

فاز صفر -  مقدمات
•    تشکیل جلسات اولیه برای معرفی پروژه به مدیر ارشد
•    تهیه گزارش فاز شناخت و انجام تحلیل شکاف Gap Analysis))
•    تشکیل تور برای بازدید مدیر کل و کارکنان از سازمانهای موفق در پیاده سازی سیستم

فاز یک -  آماده سازی
•    برگزاری سمینار و دوره های آموزشی در سطح کارکنان سازمان
•    تعیین دامنه پروژه شامل زمانبندی، صورت جلسات و نفر ساعت مورد نیاز
•    تعیین شاخص ها و معیارهای ارزیابی و تثبیت اهداف
•    تعریف مدارک و معیارهای پیشرفت کار
•    ارزیابی محیط کار
•    فراهم نمودن نقشه محدوده کار
•    تعیین چیدمان کلی محدوده های کاری
•    نامگذاری بخش ها
•    تقسیم بندی بخش های مختلف فضاهای کاری
•    عکس برداری جامع و کامل از قسمت های مختلف محیط کار (قبل از اجرا)
•    ارائه ساختار پیشنهادی اجرایی پروژه
•    تشکیل گروهها و تیم های کاری
•    انتخاب و تصویب ساختار اجرایی پروژه
•    تشکیل گروه ها و تیم های کاری
•    انتخاب و انتصاب اعضای گروه های کاری
•    برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی در سطح گروه های کاری برای شفاف سازی شرح وظایف و مسئولیت ها
•    تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی مربوط به هر یک از گروه های کاری
•    انجام تبلیغات و فعالیت های فرهنگی لازم در سازمان جهت فرهنگ سازی و فراهم شدن بستر مناسب برای اجرای پروژه
•    ارائه اهداف، خط مشی و اعلام رسمی مبنی بر شروع پروژه توسط مدیر ارشد
•    تعیین و تهیه اقلام مورد نیاز برای شروع پروژه
فاز دو -  استقرار و پیاده سازی نظام در سازمان
•    مرحله اول Seiri
o    انجام یک خانه تکانی گسترده
o    علامت گذاری و حذف اقلام غیرضروری
o    شناسایی و حذف علل ایجاد آلودگیها
o    تدوین دستورالعمل ها و مسئولیت های فردی
•    مرحله دوم Seiton
o    کدگذاری، برچسب گذاری و آدرس دهی اقلام، مستندات و مکانها
o    مشخص سازی
o    ایجاد تابلوهای علامت گذاری و آدرس دهی / مدیریت دیداری
o    تدوین دستورالعمل ها و مسئولیت های فردی
•    مرحله سوم Seiso
o    تهیه فهرستی از عملیات پاکیزه سازی دیداری
o    تهیه فهرستی از مکانهای فردی و مشترکی که می بایست پاکیزگی در آنها صورت پذیرد
o    پاکیزه سازی
o    تدوین دستورالعمل ها و مسئولیت های فردی
•    مرحله چهارم Seiketsu
o    بازنگری و فعالیت های طبقه بندی / دسته بندی
o    بازنگری و مستندسازی عملیات ساده سازی دسترسی
o    تهیه جدول مسئولیت ها
o    تدوین دستورالعمل ها و مسئولیت های فردی
•    مرحله پنجم Shitsuke
o    انجام ارزشیابی دیداری
o    ایجاد طرح توسعه
o    ایجاد مسئولیت فردی
o    تدوین دستورالعمها و مسئولیت های فردی

فاز سه – ممیزی واحدها و فعالیت ها
•    برنامه ریزی جهت انجام ممیزی های داخل سیستم
•    تهیه چک لیست های ممیزی
•    تهیه برنامه زمانبندی انجام ممیزی داخلی
•    برگذاری دوره آموزشی تکمیلی برای تربیت ممیزان داخلی سیستم
•    انجام ممیزی داخلی و تکمیل چک لیست ها
•    تهیه گزارش ممیزی
•    تجزیه و تحلیل نتایج ممیزی داخلی سیستم
•    اعلام موارد عدم انطباق به گروه ها و تعیین محدوده زمانی برای حل مشکلات
•    برطرف نمودن موارد عدم انطباق شناسایی شده و حذف علل ایجاد آنها تحت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
•    صحه گذاری بر رفع عدم انطباق ها
•    انجام ممیزی نهایی
•    برطرف نمودن موارد عدم انطباق شناسایی شده و حذف علل ایجاد آنها تحت اقدامات اصلاحی پیشگیرانه
•    صحه گذاری در رفع عدم انطباق ها
•    عکس برداری جامع از کلیه قسمت های محیط کار جهت انجام مقایسه با وضعیت اولیه (پس از اجرا)
•    صدور گواهینامه

فاز چهار -  نگهداری و تداوم سیستم
•    تبیین اهداف / نظام نامه
•    ایجاد فرآیندهای عملیاتی استاندارد / برنامه ریزی ممیزی برای نگهداری سیستم
•    بازنگری و ارزیابی مداوم استقرار قدم های نظام ساماندهی در استان (تا یک سال پس از اجرا)
•    ایجاد شاخص هایی جهت تنبیه و تشویق بر مبنای نتایج انجام ممیزیهای دوره ای سیستم
•    ارائه گزارش نهایی به مدیر کل استان و اتمام پروژه

شایان ذکر است که تهیه تجهیزات و ملزومات دوره شامل زونکن، پوشه، قفسه و سایر موارد با اداره میزبان خواهد بود