گالری تصویر

اخبار:   

گروه بهره وري و كيفيت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


مدير گروه : مهندس رضا پورخردمند

مباحث:
مديريت کيفيت فراگير (TQM)
بهبود مستمر/ کايزن (Kaizen)
نظام آراستگي محيط کار (5S)
سنجش شاخص هاي بهره وري
بهره وري سبز (Green Productivity)