گالری تصویر

اخبار:   

انجمن ها و مجامع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

شرکت در همایش ها و مجامع علمي
1.    کنفرانس هاي بين المللي کيفيت و بهره وري
2.    همايش کشوري مديريت منابع در بيمارستان
3.    همايش مديريت زنجيره تأمين
4.    همايش مديريت بهره وري
5.    کارگاه اجراي کايزن و نظام آراستگي در سازمان هاي خدمات عمومي و دولتي 
6.    کارگاه آموزشي توسعه سيستمي براي کسب و کارهاي کوچک و متوسط در قالب برنامه همکاري هاي بين المللي مالزي


عضويت در انجمن هاي تخصصي
1.    انجمن بهره وري ايران
2.    انجمن توسعه بهره وري ايران
3.    انجمن مشاوران مديريت ايران
4.    انجمن مديريت منابع انساني