گالری تصویر

اخبار:   

5S ، بسترساز استانداردها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

جايگاه 5S در استاندارد ISO 9001:2008
بند 6-4- (محيط کار):
سازمان بايد محيط کار مناسب براي دستيابي به انطباق با الزامات محصول را تعيين نموده و ايجاد نمايد.

بند 7-5-3- (شناسايي و رديابي):
در موارد مقتضي، سازمان بايد محصول را در تمامي مراحل تحقق آن با روش مناسب مورد استفاده قرار دهد. سازمان بايد وضعيت محصول را با توجه به الزامات پايش و اندازه گيري شناسايي نمايد. هنگاميکه رديابي يک الزام است سازمان بايد شناسه منحصر بفرد محصول را کنترل و ثبت نمايد.

بند 7-5-3- (اموال مشتري)
سازمان بايد مراقبت هاي لازم را در قبال اموال مشتري، در زماني که تحت کنترل سازمان هستند يا توسط سازمان مورد استفاده قرار مي گيرند، به عمل آورد.
سازمان بايد اموال مشتري که براي مصرف و يا بکارگيري در محصول تهيه شده اند را شناسايي ، تصديق، مراقبت و حفاظت کرده و مصون نگه دارد. هرگاه يکي از موال مشتري مفقود شده، آسيب ببيند يا به هر طريق ديگر براي استفاده نامناسب تشخيص داده شود، موضوع بايد به مشتري گزارش شده و سوابق مربوطه نگهداري شود.

بند 7-5-5- (نگهداري محصول):
سازمان بايد انطباق محصول را در طي فراوري داخلي و ارسال به مقصد مورد نظر نگهداري نمايد. نگهداري بايد شامل شناسايي، جابجايي، بسته بندي، انبارش و محافظت شود. نگهداري بايد به همين ترتيب شامل اجزا تشکيل دهنده يک محصول نيز گردد.

بند 7-6- (کنترل ابزارهاي پايش و اندازه گيري) (به زير بندهاي «ج، د و ه» بيشتر توجه شود)
سازمان بايد اندازه گيري ها و پايشهاي مورد نياز و همچنين وسايل پايش و اندازه گيري مورد نياز براي فراهم آوري شواهد تطابق محصول با الزامات مشخص شده را معين نمايد.
سازمان بايد فرآيندهايي را ايجاد نمايد که بوسيله آنها اطمينان حاصل کند که پايش و اندازه گيري مي تواند انجام شود و بگونه اي انجام شود که در سازگاري با الزامات پايش و اندازه گيري باشد.
هنگاميکه حصول اطمينان از نتايج معتبر مورد نياز است، تجهيزات اندازه گيري بايد:
ج) مورد شناسايي قرار گرفته باشند تا وضعيت کاليبراسيون آنها بتواند قابل تعيين باشد.
د) در برابر تنظيماتي که نتايج اندازه گيري را نا معتبر مي کند محافظت گردند.
ه) در برابر آسيب و خرابي در طي جابجايي، تعمير و نگهداري انبارش، محافظت گردد.

بند 6-3- (زير ساخت):
سازمان بايد زيرساخت مورد نياز بمنظور دستيابي به انطباق با الزامات محصول را تعيين نموده، فراهم ساخته و نگهداري کند.
زير ساخت تا آنجا که مقتضي باشد شامل موارد زير مي گردد:
الف) ساختمان، فضاي کاري و تسهيلات مرتبط
ب) تجهيزات فرآيند (اعم از سخت افزاري و نرم افزاري)
ج) خدمات پشتيباني (نظير حمل و نقل و ارتباطات)

بند 8-3- (کنترل محصول نامنطبق):
سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد که محصولي که در انطباق با الزامات محصول نمي باشد، شناسايي و کنترل شده تا استفاده يا ارسال ناخواسته آن جلوگيري شود. کنترلها و مسئوليت ها و اختيارات مرتبط براي برخورد با محصول نامنطبق بايد در روش اجرايي مدون تعريف شده باشد.

بنده 8-5-1- (بهبود مستمر)
سازمان بايد اقداماتي را براي برطرف سازي علت عدم انطباق ها و به منظور جلوگيري از بروز مجدد آنها به عمل آورد. اقدامات اصلاحي بايد متناسب با اثرات عدم انطباق هاي بروز يافته باشد.

بند 8-5-2- (اقدامات اصلاحي):
سازمان بايد اقداماتي را براي برطرف سازي علت عدم انطباق ها و به منظور جلوگيري از بروز مجدد آنها به عمل آورد. اقدامات اصلاحي بايد متناسب با اثرات عدم انطباق هاي بروز يافته باشد.
بند 8-5-3- (اقدام پيشگيرانه):
سازمان بايد اقداماتي را براي حذف علل عدم انطباقهاي بالقوه جهت جلوگيري از بروز آنها انجام دهد. اقدامات پيشگيرانه بايد متناسب با اثرات مشکلات بالقوه باشند.
{در کليه مواردي که نياز به شناسايي، جداسازي، کنترل، طبقه بندي و .... مي باشد، اجراي 5S بسيار مفيد خواهد بود.}

جايگاه 5S در استاندارد  ISO 14001:2004 مديريت زيست محيطي

بند 3-18- پيشگيري از آلودگي:
استفاده از فرآيندها، عملکردها، تکنيک ها، مواد اوليه، محصولات، خدمات يا انرژي براي پرهيز، کاهش يا کنترل (بطور جداگانه) در ايجاد، انتشار يا تخليه هر يک از آلاينده ها يا پسمانه در جهت کاهش اثرات زيست محيطي مضر.
يادآوري: پيشگيري از آلودگي مي تواند شامل کاهش منابع يا حذف فرآيندها، محصولات يا خدمات و يا تغييرات خدمات، استفاده موثر از منابع، مواد اوليه و جايگزيني انرژي، استفاده مجدد، بهبود، بازيافت و اصلاح باشد.

بند الف) 4-1- منابع، نقشها، مسئوليت و اختيار:
استقرار موفقيت آميز يک سيستم مديريت محيط زيستي مستلزم تعهد تمامي کارکناني است که براي سازمان يا از اطراف کار مي کنند. بنابراين مسئوليت ها و نقش هاي محيط زيستي نبايد صرفا محدود به کارکردهاي مديريت محيط زيستي شوند، بلکه مي توانند محدوده هاي ديگر سازمان نظير مديريت عمليات يا کارکنان بخشهاي امور غير از محيط زيست را نيز در بر گيرد.

*بند 4-3-1- طرح ريزي جنبه هاي زيست محيطي:
سازمان بايد روش يا روش هاي اجرايي ايجاد، اجرا و نگهداري نمايد تا:
الف) جنبه هاي زيست محيطي فعاليتها، محصولات و خدمات در ارتباط با دامنه تعريف شده از سيستم مديريت زيست محيطي را مي تواند آنها را کنترل نمايد و بر آنها تاثير گذار باشد را با توجه به فعاليتهاي جاري يا فعاليتها، محصولات و يا خدمات جديد شناسايي نمايد.
ب) جنبه هاي زيست محيطي و پيامدهاي بارز و غير بارز که بر روي محيط زيست دارد را مشخص نمايد.
سازمان بايد اين اطلاعات را مستند نموده و بروز نگهداري نمايد.

*بند 4-3-2- الزامات قانوني و ساير الزامات:
سازمان بايد روش يا روش هاي اجرايي را استقرار، ايجاد و نگهداري نمايد تا:
الف) الزامات قانوني و ساير الزاماتي که به نحوي با جنبه هاي زيست محيطي سازمان مرتبط بوده متعهد به رعايت آنهاست را شناسايي و به آنها دسترسي داشته باشد.

*بند 4-4-2- شايستگي، آموزش و اطلاع رساني
سازمان بايد اطمينان يابد تا هر فرد يا افرادي که کارهاي آنان ممکن است بصورت بالقوه علل جنبه هاي زيست محيطي باشد را شناسايي و اطمينان يابد که افراد بر اساس تحصيلات مرتبط، آموزش يا تجربه صلاحيت لازمه را داشته و سوابق مربوطه را نگهداري مي نمايد. سازمان بايد نيازهاي آموزشي را در ارتباط با جنبه هاي زيست محيطي سيستم مديريت زيست محيطي شناسايي نمايد، سازمان براي اين منظور مي بايست دوره هاي آموزشي برقرار کرده و يا از طريق اقداماتي اين گونه نيازهاي آموزشي را برقرار کرده و يا از طريق اقداماتي اينگونه نيازهاي آموزشي را تامين نموده و سوابق مربوطه را نگهداري کند.

*بند 4-4-3- ارتباطات:
با توجه به جنبه هاي زيست محيطي و سيستم مديريت زيست محيطي، سازمان بايد روش يا روشهاي اجرايي را براي استقرار، اجرا و نگهداري موارد ذيل تهيه نمايد:
الف) ارتباط داخلي بين سطوح و وظايف مختلف واحدهاي صنعتي
ب) پاسخ هاي دريافتي از طرف هاي برون سازماني و نحوه دريافت، مستندسازي و پاسخگويي به آنها سازمان بايد در خصوص نحوه ارتباطات خارجي مرتبط با جنبه هاي زيست محيطي بارز تصميم گيري نموده و آنها را ثبت و مستند نمايد. اگر تصميم بر برقراري ارتباطات با بيرون از سازمان باشد، سازمان بايستي روش اجرايي مربوطه را تعيين و به اجرا بگذارد.

*بند 4-4-4- مستندسازي:
مستندسازي سيستم مديريت زيست محيطي مي بايست در بر گيرنده موارد ذيل باشد:
الف) خط مشي زيست محيطي، اهداف کلان و خرد
ب) توصيف دامنه سيستم مديريت زيست محيطي
ج) تشريح عناصر اصلي سيستم مديريت زيست محيطي و ارتباطات و مراجع هر يک از اسناد مرتبط
د) مستندسازي و تهيه سوابق مطابق الزامات استاندارد
ه) مستندسازي و تهيه سوابق تعيين شده توسط سازمان براي اطمينان از برنامه ريزي، عمليات و کنترل فرآيند ها بصورت اثربخش که در ارتباط با جنبه هاي زيست محيطي مي باشد.

بند 4-5-5- کنترل مستندات:
مستندات مي بايست توسط سيستم مديريت زيست محيطي و اين استاندارد بين المللي تحت کنترل باشد. سوابق نوع خاصي از اسناد هستند و مي بايست در انطباق با الزامات بيان شده در بند 4-5-4 تحت کنترل باشند.
سازمان بايد روش يا روشهايي اجرايي براي استقرار، حفظ و نگهداري موارد ذيل تهيه نمايد.
الف) تاييد کفايت اسناد قبل از بکارگيري آنها
ب) تاييد مجدد اسناد در صورتي که نياز به بازنگري و بروز رساني اسناد باشد.
ج) اطمينان از شناسايي وضعيت مجدد اسناد و وضعيت بازنگري آنها
د) اطمينان از اينکه آخرين تغييرات و ويرايش در دسترس بوده و توزيع شده است.
ه) اطمينان از اينکه اسناد به صورت خوانا نگهداري شده و قابليت شناسايي و خوانايي دارند.
و) اطمينان از اينکه اسناد برون سازماني توسط سازمان شناسايي شده و نحوه توزيع آنها براي برنامه ريزي و عمليات سيستم مديريت  زيست محيطي تحت کنترل است.
ز) پيشگيري استفاده ناخواسته از استاد منسوخ شده و تهيه روش شناسايي مناسب براي اينگونه اسناد، در صورتي که براي هر منظوري مورد استفاده قرار بگيرند.

*بند 4-5-3- عدم انطباق، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه:
سازمان بايد روش يا روشهاي اجرايي را براي برخورد با عدم انطباقهاي بالفعل و بالقوه و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه را استقرار، اجرا و نگهداري نمايد. اين روش يا روش ها مي بايست الزاماتي را براي موارد ذيل تعريف نمايد:
الف) شناسايي و اصلاح عدم انطباق ها و اجراي اقدامات براي حذف جنبه هاي زيست محيطي آنها
د) ثبت نتايج اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه
ه) بازنگري اثر بخشي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه انجام شده
اقدامات انجام شده مي بايست بنحوي مناسب باشند تا از بروز مجدد مشکلات و جنبه هاي زيست محيطي ايجاد شده جلوگيري نمايد.

*بند 4-5- 4 کنترل سوابق:
سازمان بايد سوابقي را بر حسب نياز براي نمايش انطباق با الزامات سيستم مديريت زيست محيطي و اين استاندارد بين المللي استقرار نگهداري نمايد.
سازمان بايد روش يا روشهاي اجرايي براي شناسايي، نگهداري، محافظت، بازخواني و بايگاني و منسوخ نمودن سوابق تهيه نمايد.
سوابق مي بايست بصورت خوانا، قابل شناسايي و رديابي نگهداري شوند.

بند الف) 4-6- کنترل عمليات:
يک سازمان بايستي آن دسته از عمليات خود را که در ارتباط با جنبه هاي زيست محيطي مي باشد را شناسايي کند و اطمينان حاصل نمايد که آنها به گونه اي هدايت مي شوند که پيامدهاي نامطلوب آنها تحت کنترل هستند يا کاهش مي يابند...

بند الف) آمادگي و واکنش در شرايط اضطراري:
مسئوليت هر سازمان است که جهت تامين نيازهاي خاص خود اقدام به توسعه روشهاي اجرايي براي آمادگي در شرايط اضطراري نمايد.{همانطور که ملاحظه گرديد، با اجراي 5S کليه شرايط و اقدامات سازمان قابل شناسايي، جداسازي و تعيين تکليف مي باشد.}