گالری تصویر

اخبار:   

5S و ارزيابي عملکرد کارکنان Staff performance assessment مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

سازمانهاي پيشرو از رويکردهاي متعددي از جمله ارزيابي 360 درجه در قالب پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و ... براي ارزيابي عملکرد کارکنان خود استفاده مي نمايند. اما آنچه که در کليه اين رويکردها مشترک مي باشد، هدف نهايي از ارزيابي عملکرد کارکنان مي باشد.
شايد بتوان مهمترين هدف از ارزيابي عملکرد کارکنان را ارائه بازخورد به کارکنان با توجه به پتانسيل هاي آنان و در نهايت ارتقا بهره وري ايشان معرفي نمود. اين هدف مبناي تدوين الگوي بومي و مناسب ارزيابي عملکرد براي هر سازماني بوده و روش مناسب ارزيابي قبل از هر چيز بايد تحقق اين هدف را تضمين نمايند.
اگر براي اجراي برنامه ارزيابي عملکرد روش مناسب و دقيقي انتخاب شود، تحقق اهداف و دستاوردهاي زير ميسر و امکان پذير خواهند بود:
•    شناسايي نقاط قوت و نواحي قابل بهبود کارکنان (به عنوان شاخصي براي تعيين جهت گيريهاي آتي بهبود کارکنان)
•    تعريف برنامه هاي بهبود توانمندساز در حوزه کارکنان جهت رفع نواحي قابل بهبود و افزايش قابليت توانمندي کارکنان.
•    تدوين برنامه هاي آموزشي متمرکز و متناسب با نتايج ارزيابي جهت کمک به ارتقا سطح دانش و توانمندي کارکنان.
•    اصلاح نظام پرداخت متناسب با نتايج حاصله از ارزيابي عملکرد کارکنان.
•    شناسايي استعدادهاي پنهان و توسعه آنها.
•    شناسايي گزينه هاي مناسب براي مشاغل خاص و آماده سازي کارکنان براي انتصاب در آن مشاغل (جانشين پروري)
•    شناسايي توانمنديها و پتانسيل هاي خاص هر يک از کارکنان در زمنيه هاي گوناگون براي ايجاد امکان چرخش شغلي در سطح (Job Rotation)
•    استفاده از نتايج ارزيابي عملکرد کارکنان براي ارتقا جايگاه شغلي کارکنان.
در حال حاضر و با توجه به اهميت استقرار نظام 5S در سطح سازمانها، فارغ از رويکرد منتخب براي اجراي فرآيند ارزيابي عملکرد، به مقوله آراستگي و پاکيزگي کارکنان نيز توجه خاصي شده، به نحوي که يکي از پارامترهاي ارزيابي عملکرد کارکنان، مقوله ميزان انطباق ايشان با شاخص هاي نظام 5S در رفتار، گفتار و عمل مي باشد.
امروزه توجه به آراستگي کارکنان تا به اين حد اهميت پيدا کرده که شاخص هاي نظام آراستگي در کنار ساير پارامترهاي مورد بررسي در ارزيابي عملکرد از جمله ميزان مشارکت کارکنان در کارهاي تيمي، ميزان دقت در انجام امور محوله و ... به عنصري ثابت در فرآيند ارزيابي عملکرد تبديل شده است.
البته بايد به اين نکته توجه داشت که قبل از هر چيز بايستي شاخصهاي مثبت و شاخصهاي منفي ارزيابي کارکنان در حوزه نظام آراستگي 5S تعريف شوند. در تعريف اين شاخص ها نيز بايد به ويژگيهاي سازمان توجه شده و پارامترهايي متناسب با فرهنگ بومي منطقه، شرايط محيط کار، نوع کار و ... به عنوان شاخصهاي ارزيابي عملکرد تعريف و در پرسشنامه ارزيابي عملکرد گنجانده شود.