گالری تصویر

اخبار:   

5S و فاکتورهاي عملکرد سازمان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

1.    هزينه (Cost) مرتبط با S1,S2,S3
يکي از اهداف تفصيلي 5S کاهش هزينه مي باشد. اين کاهش هزينه در واقع نتيجه کاهش زمان تلف شده، کاهش ضايعات، کاهش توقفات خط توليد، کاهش دوباره کاريها، کاهش بروز حوادث و سوانح شغلي و ... مي باشد.
2.    کيفيت (Quality) مرتبط با S1,S2,S3
يکي از اهداف و دستاوردهاي 5S نيز افزايش کيفيت توليد محصولات و ارائه خدمات مي باشد که در بندهاي S1,S2,S3 نظام مستتر مي باشد.
3.    ايمني (Safety) مرتبط با S4
استقرار 5S با کاهش زمينه بروز حوادث و سوانح شغلي، منجر به ايجاد محيطي امن و آرام براي کارکنان مي شود.
4.    تحويل (Delivery) مرتبط با S1
سازمان بايد اقلام معيوب و غير معيوب را از هم تفکيک و اقلام معيوب را تعمير نموده و مانع از تحويل آنها را به مشتريان شود.
5.    روحيه (Morale) مرتبط با S1,S2,S3
استقرار 5S منجر به تشويق و ترويج کار تيمي، افزايش انگيزه کاري و روحيه کارکنان و در نهايت منجر به افزايش بهره وري نيروي انساني مي شود.